Felvételt nyert hallgatóknak

(frissítve: 2020.08.26.)

Tisztelt leendő első évfolyamos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében.

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
Az alábbi tájékoztatóban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a regisztrációs héttel, a beiratkozással, a pénzügyekkel, illetve az egyetem szolgáltatásaival kapcsolatosak. Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át, és figyeljen a határidőkre is!

Beiratkozás

Szeptember elején, a regisztrációs héten tartott BEIRATKOZÁS programon kötelező a részvétel! 

Halasztást lehet kérni, de csak annak a hallgatónak, aki beiratkozott. Aki nem iratkozik be, a felvett hallgatók névsorából törlésre kerül. Ha tanulmányainak megkezdését halasztani szeretné, a félévet passziválnia kell; PASSZÍV FÉLÉVre vonatkozó kérelmek intézése kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem elég a nyomtatvány elküldése a rendszerben, a beiratkozáson kötelező részt venni.

A beiratkozásra kérjük, az alábbiakat hozza magával:

  • - 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi)
  • - fényképet eredeti érettségi bizonyítványát/oklevelét + MÁSOLATÁT
  • - eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
  • - személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, adókártyáját
  • - szájmaszkot
  • - kék színű golyóstollat.

Beiratkozáskor az irataiban szereplő adatait ellenőrizzük, és egyeztetjük a beiratkozási lapon szereplő adataival, melyet aláírásával hitelesít.

Kérjük, ha még nem tette meg, a Neptun felületen a neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltse fel adataival a következő kötelező rovatokat 2020.08.30-ig:  

  • - TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
  • - Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
  • - Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
  • - Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

Ennek elmulasztása esetén késedelmes hivatalos adatszolgáltatás (4000,-Ft) szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

Hasznos információk

A kari Hallgatói Önkormányzat hasznos tanácsait, a karon működő hallgatói körökről szóló bemutatót itt olvashatja el: https://hok.banki.hu/sites/default/files/hir/csatolmany/2020/07/24/G%C3%B3ly%C3%A1knak.pdf

Az Egyetemi Felvételi Tájékoztató áttekintést ad a felvételt követő teendőkről az alábbi linken:

 https://ti.uni-obuda.hu/felvettek/ 

 

Állami ösztöndíjas finanszírozású képzés, átsorolás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a jelentkező magyar állami (rész) ösztöndíjas  finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez nem jelent végleges finanszírozási kategóriát a tanulmányai során.

A felsőoktatási intézmény minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer köteles dönteni az átsorolásról.

 Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles átsorolni önköltséges képzésre:

 · az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet vagy

· nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak      szerint –megállapított tanulmányi átlagot;

· az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja;

· kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.**

**Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje. (Például ha egy hallgató 7 féléves képzési idejű alapképzésben vesz részt, akkor ténylegesen 9 féléven keresztül folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, a 10. félévtől már kizárólag önköltséges formában tanulhat az adott képzésen.)

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is van lehetőség: a felsőoktatási intézmény az állami ösztöndíjjal támogatott megüresedett helyekre a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva - az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén - átsorolja.

Azon hallgatók, akiket az átsorolás nem érint, ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzően.

 

Tantárgyfelvétel

Az elsőéves hallgatóknak nappali és levelező tagozaton a tantárgyak felvétele (MINTATANTERV SZERINT) egységesen történik a Tanulmányi Osztály által, így ezzel kapcsolatosan Önnek most nincs feladata. A levelező tagozat órarendje letölthető INNEN.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden szakon, képzési szinten és munkarendben az előadásokat online módon tartják meg. Az online előadás történhet valós időben (stream) vagy videófelvételt tartalmazó, a Moodle-ba feltöltött tananyag formájában.

Személyes részvétellel szervezett egyéni vagy csoportos konzultáció, szeminárium, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat foglalkozások során a hallgatók részére a védőmaszk viselése kötelező. Saját védőmaszkról a hallgatók kötelesek gondoskodni.

Diákigazolvány

Levelező tagozatos diákigazolvány csak a lakhely és az iskola között jogosít utazási kedvezményre a MÁV és VOLÁN társaságok járatain, bérlet vásárlására nem jogosít. 

Tanulmányi ügyintéző

Minden hallgató egy tanulmányi ügyintézőhöz kerül beosztásra, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja:

  

 

A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA:

• A regisztrációs hét 2020. augusztus 31-től szeptember 04-ig tart.
• Első tanítási nap (levelező tagozaton) 2020. szeptember 12. (szombat)
• Első tanítási nap (nappali tagozaton) 2020. szeptember 07. (hétfő)
• Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 07. - december 12.

Kreditátviteli kérelem

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVITELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓban  igyekeztünk a kérelem minden előnyét és hátrányát összegyűjteni, kérjük, figyelmesen olvassa végig. A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni. A kérelemcsomag beadása történhet:

            - postai úton (OE-BGK-TO, 1428 Budapest, Pf.: 31./1081 Budapest Népszínház u. 8.),

            - személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.

Augusztus hónap végéig beérkező kérelmeket is elfogadjuk.

Önköltségi díj számítása, befizetések a Neptunban

Az alap- és mesterképzés önköltséges finanszírozásban részt vevő hallgató félévi önköltségi díja a felvett kreditek arányában kerül megállapításra úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként az önköltségi díj 50%-a mindenképpen befizetendő.

Egy kredit önköltségi díja egyenlő az önköltségi díj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel, amely nappali tagozaton 30, esti, levelező és távoktatási tagozaton 7 féléves képzési idő esetén 30, 8 féléves képzési idő esetén 26. A kreditértékkel nem rendelkező tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni. A tanév önköltségi díjának táblázata megtalálható a Tanulmányi Osztály oldalán:
http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/koltsegterites-onkoltsegi-dij

Ugyanitt került elhelyezésre egy díjszámító kalkulátor is, mely alapján pontosan kiszámítható az önköltségi díj összege a tárgyfelvételt követően.

A szakirányú továbbképzés (szakmérnök/szakember) hallgatói tanévente fix összeget fizetnek, tehát nem kreditarányos a díjfizetésük. Részükre a teljes félévre vonatkozó összeg kerül kiírásra a neptun rendszerben.

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

• saját befizetéssel alap- és mesterképzés esetén két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-30 nappal később),
•  Diákhitel2 konstrukció keretében,
•  munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
•  fentiek bármely vegyes konstrukciójával.

Alap- és mesterképzésben saját befizetés esetén az 50%-os alapdíj összeget a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára kell átutalni, majd ezt követően teljesíteni. Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap, itt nem érvényes a 4 órás utalási rend!
FONTOS! Az átutalás nem azonos a teljesítéssel. A beutalt összegek a Magyar Államkincstár számlájára kerülnek, a hallgató virtuális folyószámlájára, és az egyetem felé csak akkor kerülnek átutalásra, ha a Neptunban megtörténik a teljesítés is.
A kiírt önköltségi díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

Amennyiben a hallgató nem saját maga fizeti az önköltségi díját, akkor köteles NYILATKOZNIA a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja megfizetni a költségtérítési/önköltségi díjat – ehhez részletes leírást a linkre kattintva kap.

Diákhitel2 konstrukcióval történő térítési díj fizetése esetén nem kell az alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára.

Számlás fizetés esetén a postázott számlakérési nyilatkozatot kitöltve az érintett hallgatónak a beiratkozásra kell magával hoznia.

Vegyes konstrukció esetén, ha a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy Diákhitellel is. Saját befizetés esetén a teljes önköltség díj és az átvállalt összeg különbözetét – az Alapdíj (50% mértékéig) – át kell utalni a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:
Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)
Kedvezményezett: Óbudai Egyetem
Közlemény (rovat szövegezése): NK-ABCDEF (saját Neptun azonosító), Minta Tímea (saját név)
Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében az 1 órás utalási rend!

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatása fogyatékkal élő hallgatóink számára

A kari esélyegyenlőségi koordinátor Dr. Jókai Erika – amennyiben bármilyen kérdése felmerül, hozzá tud fordulni az alábbi e-mail címen: jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu

A beiratkozási napokon (szeptember 1-jén és 2-án 12 órától 13 óráig) lehetőség van a személyes megbeszélésre is – Dr. Jókai Erika a fszt. 45-ös teremben (Tanácsterem) várja azokat, akik előzetesen a fenti e-mail-címen bejelentkeznek.

A fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelme letölthető innen, és a beiratkozáskor be kell adni a Tanulmányi Osztályon. A félév elején ül össze a Bizottság, és bírálja el a kérelmeket. A beadási határidő: legkésőbb szeptember 04., péntek 12 óra.

 

Kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel KARUNK HONLAPját, Facebook oldalát, valamint Instagram oldalát, melyeken sok hasznos információt talál.

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!

A tájékoztató letöltése PDF formátumban, valamint letölthető a nyelvi tájékoztató és a testnevelési tájékoztató is: