Felvételt nyert hallgatóknak

(frissítve: 2019.07.31.)

Tisztelt leendő első évfolyamos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
Az alábbi tájékoztatóban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a regisztrációs héttel, a beiratkozással, a pénzügyekkel, illetve az egyetem szolgáltatásaival kapcsolatosak. Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át és figyeljen a határidőkre is!

Szeptember elején, a regisztrációs héten tartott BEIRATKOZÁSI és TÁJÉKOZTATÓ programon az újra jelentkező hallgatóknak is kötelező a részvétel! Kérjük, hogy a postán megkapott tájékoztató dokumentumokat figyelmesen tanulmányozza, abban szerepelnek mind a tájékoztató, mind a beiratkozás Önre vonatkozó időpontjai és helyszínei! A tűzvédelmi/munkavédelmi előadás jelenléti ívhez kötött, amennyiben az előadáson nem vesz részt, úgy 4.000.-Ft szolgáltatási díj kerül kiírásra, és pótelőadáson kell részt vennie. Halasztást lehet kérni, de csak annak a hallgatónak, aki beiratkozott. Aki nem iratkozik be, a felvett hallgatók névsorából törlésre kerül.

A beiratkozásra kérjük, az alábbiakat hozza magával:

• 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi) fényképet
• eredeti érettségi bizonyítványát/oklevelét + MÁSOLATÁT
• eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, adókártyáját
• kék színű golyóstollat.

Kérjük, hogy a Neptun felületükön a postázott levélben szereplő neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő

kötelező rovatokat 2019 .08.15-ig:  

• TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
• Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
• Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
• Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

Ennek elmulasztása esetén késedelmes hivatalos adatszolgáltatás (4000,-Ft) szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a jelentkező magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez senki számára nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát a tanulmányai során.

A felsőoktatási intézmény minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer köteles dönteni az átsorolásról.

 

Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles átsorolni önköltséges képzésre:

 

· az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet vagy

· nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –megállapított tanulmányi átlagot;

· az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja;

· kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.**

 

**Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje. (Például ha egy hallgató 7 féléves képzési idejű alapképzésben vesz részt, akkor ténylegesen 9 féléven keresztül folytathatja

tanulmányait állami ösztöndíjasként, a 10. félévtől már kizárólag önköltséges formában tanulhat az adott képzésen.)

 

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is van lehetőség: a felsőoktatási intézmény az állami ösztöndíjjal támogatott megüresedett helyekre a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva - az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén - átsorolja.

Azok a hallgatók, akiket az átsorolás nem érint, ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzően.

Az elsőéves hallgatóknak nappali és levelező tagozaton a tantárgyak felvétele (MINTATANTERV SZERINT) egységesen történik a Tanulmányi Osztály által, így ezzel kapcsolatosan Önnek most nincs feladata. A levelező tagozat órarendje letölthető lesz INNEN, felhívjuk a figyelmét arra, hogy az órák különböző telephelyen kerülnek megtartásra, melyeket külön jeleztünk az órarendi beosztásban.

Nappali tagozatos hallgatók a beiratkozáskor kapják meg az órarendet.

Diákigazolvány igénylés menetéről a postázott levélben kapott részletes leírást.
Utazási kedvezményről, Kulturális kedvezményről és Kereskedelmi kedvezményről a linkre kattintva tájékozódhat.

Gyakori hiba szokott lenni, hogy a Neptun felületen a hallgató második keresztneve vagy a hallgató édesanyjának második keresztneve nincs feltüntetve. Kérjük, ha ezt a hibát észleli, akkor feltétlen jelezze a tanulmányi előadójának, és addig ne indítson igénylést!

Levelező tagozatos diákigazolvány csak a lakhely és az iskola között jogosít utazási kedvezményre a MÁV és VOLÁN társaságok járatain, bérlet vásárlására nem jogosít. 

Minden hallgató egy tanulmányi ügyintézőhöz kerül beosztásra, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja:

 

 

Nappali tagozatos hallgatók számára a gólyatábori regisztráció, továbbá kollégiumi elhelyezésről, szociális támogatásról, a jelentkezési határidőkről bővebb információk az alábbi linken találhatóak:

https://hok.banki.hu/

Kollégiumi felvételi, valamint szociális támogatási eljáráshoz: http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu

A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA:

• A regisztrációs hét 2019. szeptember 02-06-ig tart.
• Első tanítási nap (levelező tagozaton) 2019. szeptember 07. (szombat)
• Első tanítási nap (nappali tagozaton) 2019. szeptember 09. (hétfő)
• Szorgalmi időszak: szeptember 09. - december 14.

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVITELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓban  igyekeztünk a kérelem minden előnyét és hátrányát összegyűjteni, kérjük, figyelmesen olvassa végig. A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni augusztus 19-ig. A kérelemcsomag beadása történhet:

            - postai úton (OE-BGK-TO, 1428 Budapest, Pf.: 31./1081 Budapest Népszínház u. 8.),

            - személyesen a TO félfogadási rendjének megfelelően.

Ha tanulmányainak megkezdését halasztani szeretné, a félévet passziválnia kell, PASSZÍV FÉLÉVre vonatkozó kérelmek intézése kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem elég a nyomtatvány elküldése a rendszerben, a beiratkozáson kötelező részt venni.

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató félévi önköltségi díja a felvett kreditek arányában kerül megállapításra úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként az önköltségi díj 50%-a mindenképpen befizetendő.

Egy kredit önköltségi díja egyenlő az önköltségi díj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel, amely nappali tagozaton 30, esti, levelező és távoktatási tagozaton 7 féléves képzési idő esetén 30, 8 féléves képzési idő esetén 26. A kreditértékkel nem rendelkező tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni.

 

A felvételi tájékoztatóban közzétett önköltségi díj 50%-át az első félévre beiratkozó hallgató köteles a beiratkozás előtt átutalni.

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

• saját befizetéssel két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-30 nappal később),
•  Diákhitel2 konstrukció keretében,
•  munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
•  fentiek bármely vegyes konstrukciójával.

Saját befizetés esetén az 50%-os alapdíj összeget a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára kell átutalni, majd ezt követően teljesíteni. Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap, itt nem érvényes a 4 órás utalási rend!
FONTOS! Az átutalás nem azonos a teljesítéssel. A beutalt összegek a Magyar Államkincstár számlájára kerülnek, hallgató virtuális folyószámlájára, és az egyetem felé csak akkor kerülnek átutalásra, ha a Neptunban megtörténik a teljesítés is.
A befizetési határidő elmulasztása első esetben 5000 Ft késedelmi díj megfizetését vonja maga után, melyet a Neptun rendszerben kell szintén teljesíteni az érintetteknek.

A kiírt önköltségi díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

Ha a hallgató nem saját maga fizeti az önköltségi díját, akkor köteles NYILATKOZNIA a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja megfizetni a költségtérítési/önköltségi díjat, ehhez részletes leírást a linkre kattintva kap.

Diákhitel2 konstrukcióval történő térítési díj fizetése esetén nem kell az alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára.

Számlás fizetés esetén a postázott számlakérési nyilatkozatot kitöltve az érintett hallgatónak a beiratkozásra kell magával hoznia.

Vegyes konstrukció esetén, ha a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy Diákhitellel is. Saját befizetés esetén a teljes önköltség díj és az átvállalt összeg különbözetét – az Alapdíj (50% mértékéig) – át kell utalni a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:
Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)
Kedvezményezett: Óbudai Egyetem
Közlemény (rovat szövegezése): NK-ABCDEF (saját Neptun azonosító), Minta Tímea (saját név)
Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében az 1 órás utalási rend!

A Neptun honlapon a Neptun Iroda a felvételt nyert hallgatók részére létrehozott egy tájékoztató oldalt:
https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli, mely további információt nyújt a Neptun rendszerrel kapcsolatosan.

Fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelme letölthető: https://neptun.uni-obuda.hu/form

Egyetemi Tanulmányi Tájékoztató áttekintést ad az intézményben működő karok képzéseiről, tanulmányi lehetőségekről az alábbi linken:

http://uni-obuda.hu/oktatas/tanulmanyi-tajekoztato

A regisztrációs héten a tájékoztató program keretében igyekszünk minden fontos információt megosztani a tanulmányokkal, szabályzatokkal, a  rendszerekkel, és egyáltalán, az egyetemi élettel kapcsolatban.
Kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel KARUNK HONLAPját, melyen sok hasznos információt talál.

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!