Pályázati felhívások

(Frissítve: 2019.06.24.)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Dékáni Hivatal

igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Hallgatók tanulmányi ügyeinek kezelése, beiratkozás megtartása az új hallgatók részére,hallgatói adatok rögzítése a Neptun rendszerben, FIR hibák javítása, Poszeidon rendszerben való iktatás és elektronikus adatrögzítés. Személyes és telefonos ügyintézés, elektronikus (e-mail) segítségnyújtás. A hallgatók tanulmányai folyamán felmerülő tanulmányi ügyekkel kapcsolatos problémák kezelése, tanácsadás. Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a hallgatók által beadott kérvények engedélyeztetésre továbbítása, elbírálás utáni levél megírása, Neptun rendszerben rögzítése. Leckekönyvek lezárása, végbizonyítvány (abszolutórium) elkészítése. A záróvizsgához szükséges dokumentumok elkészítése. Félfogadás megtartása."

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

•         Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

•         A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Poszeidon, Neptun rendszerek alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-06-25 08:48

(frissítve: 2019.06.21)

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2019/20. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/20. tanév I. félévére (2019. szeptember 09. - 2020. január 24.).

 1. Megpályázható helyek[2]

Szervezeti egység megnevezése

Megpályázható helyek száma

Foglalkoztatás időtartama

Ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - Méréstechnika és Minőségbiztosítás (SPC) labor

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék – Anyagtechnológia modellezés

2

15 óra/hét

48000 Ft/hó/fő

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék- Anyagtudomány

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék, Biometria labor

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Műszaki alaptárgyi szakcsoport Mechanika

1

15 óra/hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport - Gépész labor

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. Kreditigazolás;
 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2019. augusztus 30. (péntek) 13 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2019. szeptember 06. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak (e-mailben), és 2019. szeptember 09-től láthatják el demonstrátori feladataikat.

Kelt: Budapest, 2019. június 20.

                                                                                               Dr. Ancza Erzsébet s.k.

                                                                                              oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-06-24 08:56