Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1084 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fuzzy rendszerek; Intelligens mérnöki rendszerek; Karbantartási ismeretek; Gépjárművek felépítése tantárgyak oktatása, tananyagának fejlesztése. Szakdolgozatok, TDK munkák és projekt feladatok konzultálása. Részvétel az intézet kutatási munkájában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, mechatronikai mérnök,
• PhD - Műszaki tudományok területen gépészeti tudományok
• Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
• Német nyelvből középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
• Felhasználói szintű MS Office rendszerismeret
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, gépészmérnök végezettség
• Francia nyelvből középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokorádi László nyújt, a
+36 1 666 5419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/a. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK1937 , 2020, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.
és
• Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus
úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ÓE honlap - 2020. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof.
Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK- 1937 , 2020, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus. A pályázati anyag személyes
benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre egy dokumentumba szerkesztve (doc vagy pdf formátumban).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2020-11-11 10:04