Pályázati felhívások

(frissítve: 2018.11.25.)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtudományi Mérnöki Kar 
Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Hallgatók tanulmányi ügyeinek kezelése, beiratkozás megtartása az új hallgatók részére,hallgatói adatok rögzítése a Neptun rendszerben, FIR hibák javítása, Poszeidon rendszerben való iktatás és elektronikus adatrögzítés. Személyes és telefonos ügyintézés, elektronikus (e-mail) segítségnyújtás. A hallgatók tanulmányai folyamán felmerülő tanulmányi ügyekkel kapcsolatos problémák kezelése, tanácsadás. Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a hallgatók által beadott kérvények engedélyeztetésre továbbítása, elbírálás utáni levél megírása, Neptun rendszerben rögzítése. Leckekönyvek lezárása, végbizonyítvány (abszolutórium) elkészítése. A záróvizsgához szükséges dokumentumok elkészítése. Félfogadás megtartása."

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  • •         Középiskola/gimnázium,
  • •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • •         Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat (1-3 év)
  • •         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  • •         Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  • •         A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • •         Poszeidon, Neptun rendszerek alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •         Részletes szakmai önéletrajz
  • •         A végzettséget,szakképzettséget, esetleges idegennyelv tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2018. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2018-11-25 19:49

(frissítve: 2018.11.14)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyag- és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Anyagtudományi, anyagtechnológiai tématerületű tantárgyak oktatása magyar és angol nyelven, a téma
területekhez kapcsolódó tudományos kutató munka végzése; tananyag fejlesztés, gyakorlatok, laborfoglalkozások
vezetése, tervezése, TDK-s, szakdolgozatos hallgatók konzultálása. Feladata az Intézet laborfejlesztési és
továbbképzési tevékenységében, a kapcsolódó kutatások végzésében való aktív részvétel, ipari kapcsolatok
fejlesztése, kutatási projektek tervezése és megvalósítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, gépészmérnök végzettség.,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• PhD tudományos fokozat megléte (műszaki tudományok, gépészeti tudományok)
• Legalább 8 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal rendelkezik
anyagvizsgálat, képlékeny alakítás területén.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pinke Péter nyújt, a 1/666-5310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÓE-BGK 2664/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2018-11-15 08:07

(frissítve: 2018.11.14)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gépelemek, gépszerkezetek tématerületű tantárgyak oktatása magyar és angol nyelven, a téma területekhez
kapcsolódó tudományos kutató munka végzése; tananyag fejlesztés, gyakorlatok, laborfoglalkozások vezetése,
tervezése, TDK-s, szakdolgozatos hallgatók konzultálása. Feladata az Intézet laborfejlesztési és továbbképzési
tevékenységében, a kapcsolódó kutatások végzésében való aktív részvétel, ipari kapcsolatok fejlesztése, kutatási
projektek tervezése és megvalósítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, gépészmérnök végzettség.,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• PhD tudományos fokozat megléte (műszaki tudományok, gépészeti tudom
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÓE-BGK 2969/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2018-11-15 08:04

(frissítve: 2018.11.14)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tűzvédelem, polgári védelem katasztrófa elhárítás alkalmazott kémia tématerületű tantárgyak oktatása magyar és angol nyelven, a téma területekhez kapcsolódó tudományos kutató munka végzése; tananyag fejlesztés, gyakorlatok, laborfoglalkozások vezetése, tervezése, TDK-s, szakdolgozatos hallgatók konzultálása. Feladata az Intézet laborfejlesztési és továbbképzési tevékenységében, a kapcsolódó kutatások végzésében való aktív részvétel, ipari kapcsolatok fejlesztése, kutatási projektek tervezése és megvalósítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, vegyvédelmi mérnök végzettség.,
• Orosz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• PhD tudományos fokozat megléte (természettudományok, hadtudományok)
• Rendelkezzen legalább 8 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal.
(Oktatói-kutatói tapasztalatnak számít a demonstrátorként, valamint doktoranduszként végzett
oktatási, vagy kutatási munka. Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat
időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges)
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Bármely más nyelvből felsőfokú nyelvismeret, általános C típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÓE-BGK 2970/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2018-11-12 20:41