Pályázati felhívások

(frissítve: 2019.11.20.)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gépészmérnöki-, a mechatronikai mérnöki és biztonságtechnikai alapszakokon, valamint mesterképzésben
oktatói és tudományos kutatói feladatok ellátása elsősorban műszaki menedzsment és információbiztonsági
területeken magyar és angol nyelven. Diplomázó hallgatók szakdolgozat és diplomamunka konzulensi feladatainak
ellátása. Részvétel az intézet profiljába tartozó szakirányú továbbképzésben valamint a Biztonságtudományi
Doktori Iskola munkájában (kutatási téma(k) hirdetése, tantárgyak oktatása, PhD hallgatók témavezetése,
opponensi tevékenység).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, termelési rendszer szakon okleveles gépészmérnök végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Orosz nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• PhD fokozat katonai műszaki tudományok területen
• 5 év feletti egyetemi kutatói, oktatói tapasztalat
• Habilitációs cím
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem
foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek.
• A pályázó feleljen meg a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) által az
egyetemi tanárokkal szemben támasztott követelményeknek. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, Integrált Menedzser-Gazdasági Mérnök/Projektmenedzsment Szakirány/Integrált MenedzserGazdasági Mérnök végzettség,
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• 5 év feletti termelő gépipari vállalatnál szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázatot a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint szükséges
összeállítani. Ennek alapján szükséges tartalom:
• Tartalomjegyzék
• A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás.
• A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, amiben egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott
kiírásra jelentkezik.
• Szakmai önéletrajz.
• A pályázó nyilatkozata (ld. A MAB "Útmutató az egyetemi tanári pályázatok összeállításához és értékeléshez"
segédlet V.2 Melléklete) arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban
(ld. "Útmutató" V.1. Melléklete) kéri pályázata értékelését.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, esetleges oktatói kinevezést továbbá
az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel
egyezőek.
• Külföldön szerzett egyetemi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata.
• Doktori fokozat, tudományos cím megszerzését igazoló okmány, külföldön szerzett fokozat honosítási
okiratának másolata.
• A habilitációt igazoló okmány másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói
gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás
hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
(speciális, közalkalmazotti)
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a
kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint
arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Amennyiben a pályázó rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel, akkor az erről szóló hivatalos okirat
hitelesített másolata.
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út
105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 2393/2/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
és
• Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf, mérete a 3 MB méretet nem haladhatja meg), mely
tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a
fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 3 eredeti példányban, ebből 2 magyar és 1 angol nyelvű példányt
kell összefűzve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali
munkaidőben van lehetőség (Tóth Anita Boglárka 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente
rektor nevére címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet. 


 

További részletek a csatolmányban:
2019-11-20 15:45

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mechanika tárgyak oktatása magyar és angol nyelven, folyamatos és aktív kutatómunka
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, okleveles gépészmérnök végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,
• Gyakorlott szintű Programozási ismeretek,
• műszaki tudományok, gépészeti tudományok PhD végzettség
• 5 év feletti egyetemi kutatói, oktatói tapasztalat
• 5 év feletti mechanika tárgyak oktatásában szerzett tapasztalat
• 5 év feletti végeselemes modellezés tapasztalat (tribológia, polimerek és polimer kompozitok mechanikája)
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem
foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) által az
egyetemi tanárokkal szemben támasztott követelményeknek.
• Annak igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20. § (2)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 5 év feletti PhD képzésben szerzett tapasztalat 
• MTA doktora, műszaki tudományok, gépészeti tudományok
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás
hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a
kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint
arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel
egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén
megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt
vagyonnyilatkozatot tesz.
• A pályázatot a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint szükséges
összeállítani. Ennek alapján szükséges tartalom:
• Tartalomjegyzék
• A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás.
• A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, amiben egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott
kiírásra jelentkezik.
• Szakmai önéletrajz.
• A pályázó nyilatkozata (ld. A MAB "Útmutató az egyetemi tanári pályázatok összeállításához és értékeléshez"
segédlet V.2 Melléklete) arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban
(ld. "Útmutató" V.1. Melléklete) kéri pályázata értékelését.
• Külföldön szerzett egyetemi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata.
• Doktori fokozat, tudományos cím megszerzését igazoló okmány, külföldön szerzett fokozat honosítási
okiratának másolata.
• A habilitációt igazoló okmány másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói
gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása.
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
• Amennyiben a pályázó rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel, akkor az erről szóló hivatalos okirat
hitelesített másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 06-1/666-5401 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út
105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 2394/2/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. 
és
• Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf, mérete a 3 MB méretet nem haladhatja meg), mely
tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a
fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 3 eredeti példányban, ebből 2 magyar és 1 angol nyelvű példányt
kell összefűzve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali
munkaidőben van lehetőség (Tóth Anita Boglárka 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente
rektor nevére címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet. 


 

További részletek a csatolmányban:
2019-11-20 15:43

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskolában kutatási téma(k) hirdetése, tantárgyak oktatása angol és magyar nyelven, PhD hallgatók témavezetése, opponensi tevékenység. Afrika kutatócsoport létrehozása bölcsészettudományi (történelemtudományi) és biztonságtudományi területeken. Kutatási tevékenység, hazai és külföldi pályázatok tervezése, szervezése, megvalósítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, történelemtudomány, hadtudomány,
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• Egyéb idegen nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsga
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem
foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek.
• A pályázó feleljen meg a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) által az
egyetemi tanárokkal szemben támasztott követelményeknek.
• Történelemtudományi vagy hadtudományi területen szerzett doktori fokozat (PhD, a tudományok
kandidátusa, az MTA doktora)
• Történelemtudományi területen szerzett habilitációs cím.
• A pályázó az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki
kiemelkedő tudományos kutatói, munkásságot fejt ki. 
• Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a
doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven
publikál, szemináriumot, előadást tart.
• Afrika újkori és legújabb kori történelméhez köthető kutatások, publikációk.
• 10 éves felsőoktatási szakmai (oktatási és kutatási) tapasztalat.
• Pedagógiai készség
• Csapatmunkára való készség
• Annak igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20. § (2)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Afrikai tapasztalatok.
• Biztonságpolitikai ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás
hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
• A pályázatot a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint szükséges
összeállítani. Ennek alapján szükséges tartalom:
• Tartalomjegyzék
• A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás.
• A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, amiben egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott
kiírásra jelentkezik.
• Szakmai önéletrajz.
• A pályázó nyilatkozata (ld. A MAB "Útmutató az egyetemi tanári pályázatok összeállításához és értékeléshez"
segédlet V.2 Melléklete) arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban
(ld. "Útmutató" V.1. Melléklete) kéri pályázata értékelését.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, esetleges oktatói kinevezést továbbá
az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel
egyezőek.
• Külföldön szerzett egyetemi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata.
• Doktori fokozat, tudományos cím megszerzését igazoló okmány, külföldön szerzett fokozat honosítási
okiratának másolata.
• A habilitációt igazoló okmány másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói
gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a
kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek megtekinthetik, valamint
arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
• Amennyiben a pályázó rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel, akkor az erről szóló hivatalos okirat
hitelesített másolata.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén
megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 06-1/666-5401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út
105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-DI/BT 307/2/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
és
• Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf, mérete a 3 MB méretet nem haladhatja meg), mely
tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a
fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 3 eredeti példányban, ebből 2 magyar és 1 angol nyelvű példányt
kell összefűzve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali
munkaidőben van lehetőség (Tóth Anita Boglárka 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente
rektor nevére címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet. 


 

További részletek a csatolmányban:
2019-11-20 15:39