Pályázati felhívások

közztéve: 2018.08.02

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2018/19. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/19. tanév I. félévére (2018. szeptember 10. - 2019. január 24.).

 1. I. Megpályázható helyek[2]

Tanszék neve

foglalkoztatás időtartama

ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék -CAD labor

1

10 óra/hét

32000 Ft/hó

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - forgácsolástechnológia

1

10 óra/hét

32000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék - képlékeny alakítás, FEM

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék - képlékeny alakítás, FEM

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék – anyagtudomány

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék

1

15 óra / hét

48.000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Műszaki alaptárgyi szakcsoport

2

10 óra/hét és 15 óra/hét

32 000 Ft/hó és 48.000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport

1

15 óra / hét

48.000 Ft /hó

 1. II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. a. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. b. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. c. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. d. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. e. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. f. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. III. Benyújtandó dokumentumok
 1. 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. 4. Kreditigazolás;
 5. 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2018. szeptember 3. (hétfő) 15 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2018. szeptember 7. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak, és 2018. szeptember 10-től láthatják el demonstrátori feladataikat.

Kelt: 2018. augusztus 1.

                                                                                               Dr. Ancza Erzsébet s.k.
 oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A további részletek és az űrlapok letölthetők az alábbi linkről.

 


 

További részletek a csatolmányban:
2018-08-02 14:42

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Dékáni Hivatal

 dékáni hivatalvezető

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kar igazgatási feladatainak irányítása és koordinálása (iktatás / irattári / iratkezelés, előadóterem-gazdálkodás),
az intézetek ilyen irányú munkájának összehangolása, a dékán, a dékánhelyettesek munkájának támogatása, az
egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületek ügyviteli-adminisztrációs feladatainak koordinálása; a kari szintű PR
beiskolázási és marketing feladatok, tájékoztatók stb. ellátása a PR és Marketing Osztály, valamint a Rektori Hivatal
koordinációja mellett; kari rendezvények szervezése, lebonyolításának irányítása; kari szintű nemzetközi
kapcsolatok ügyintézése, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, lebonyolítása, a határozatok végrehajtásának
szervezése és ellenőrzése, a tanácstagok választási procedúrájának szervezése és végrehajtása; a Tanulmányi
Osztály feladatainak koordinálása és felügyelete;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• - Főiskola,
• - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• - Legalább öt éves felsőoktatási igazgatási gyakorlat.
• - 1-3 év vezetői tapasztalat.
• - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.
• - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• - Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező végzettség,
• - Poszeidon rendszer alapos ismerete.
• - Legalább öt éves közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• - Részletes szakmai önéletrajz
• - A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony
létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
• -Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• - A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• - A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal
terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a +3616665401 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• - Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÓE-BGK 1986/2018. , valamint a beosztás megnevezését: dékáni hivatalvezető.
és
• - Elektronikus úton Csollány Csilla részére a csollany.csillaatka.uni-obuda.hu E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2018-07-24 13:55

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • - Az intézet személyügyi és gazdasági feladataival kapcsolatos ügyintézés.
 • - Kapcsolattartás az intézet oktatóival.
 • - Részvétel az oktatási adminisztrációban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • - Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga.,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • - Neptun és Poszeidon rendszerek ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • - Jó szintű kommunikációs képesség, türelem, önállóság,
 • - Jó szintű csapatmunkára való készség,
 • - Jó szintű konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz
 • - Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stein Vera nyújt, a 06-1-6665366, 06-30-3475168 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 - Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 - OE honlap - 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
https://www.uni-obuda.hu/


 

További részletek a csatolmányban:
2018-07-10 15:24

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

oktatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
"a kar oktatási stratégiájának kidolgozása, a kari oktatási tevékenység fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó
koncepciók kidolgozása és végrehajtásának szervezése, a duális képzés, a kihelyezett képzések, az idegen nyelvű
képzések és a szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, a kari tudományos továbbképzéssel
kapcsolatos feladatok, a kari humánpolitikai tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása."

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• Orosz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• PhD tudományos fokozat megléte.
• felsőoktatási, ipari és kutatási 5 év feletti szakmai tapasztalat.
• 1-3 év vezetői tapasztalat.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony
létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
• A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal
terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 3616665461 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest,
Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÓE-BGK 816/2018. , valamint a beosztás megnevezését: oktatási dékánhelyettes.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-06-29 20:43